Home O projekte Aktuálna téma Diskusie Video
     Organizačný tím            
  O projekteCafé Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010.

Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor ... to všetko v príjemnej atmosfére kaviarne. Zákusok s kávou prípadne čajom je na nás!

Formát diskusie:

Diskusia prebieha v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že neumožní hosťom "vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v  logickom tematickom slede. Počas diskusie je návštevníkom ponúknutý široký priestor na formulovanie vlastných otázok.

Priebeh diskusie:

1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie
2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5-10 minút vysvetlí svoj postoj a argumenty k téme
3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka
4. Po úvodných slovách nasledujú pripravené otázky moderátora a otázky, ktoré prostredníctvom Facebooku vopred zaslali návštevníci
5. Voľná diskusia počas ktorej môžu návštevníci klásť hosťom otázky, či už priamo, alebo prostredníctvom interaktívneho systémi SLIDO. Diskusiu koordinuje moderátor s časovým limitom cca 45 min. 
6. Zhrňujúce slovo moderátora, záverečné slová hostí s informáciou, či v dôsledku diskusie svoj názor korigujú alebo nie a či táto diskusia ich obohatila v doterajšom poznaní
7. Na záver každý z hostí ocení vybraného účastníka, ktorý podľa neho ho najviac zaujal svojou otázkou alebo postojom pripraveným pamätným darčekom z diskusie.

Moderátori:

   

Vladimír Bilčík
politológ - Katedra politológie FiF UK, Výskumné centrum SFPA

Je vedúcim programu "Európske štúdiá" vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Zároveň pôsobí na Katedre politológie FiF UK ako odborný asistent pre oblasť európskej integrácie a medzinárodných  vzťahov. Medzi  oblasti  jeho  odborného  záujmu  patrí  európska  integrácia,  vonkajšie  vzťahy  EÚ  a jej  rozširovanie, či inštitucionálna reforma Únie. Je tiež členom Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, kde pôsobí v Politickej dimenzii.
Zuzana Gabrižová
politologička, šéfredaktorka informačného portálu o Európskej únii EurActiv.sk

Magisterské štúdium absolvovala na Fakulte politických vied a  medzinárodných vzťahov UMB v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia. Od roku 2007 pôsobí v redakcii portálu EurActiv.sk, od januára 2011 ako jeho šéfredaktorka. Venuje sa publicistickej, projektovej a výskumnej práci súvisiacej s  európskou integráciou a voľbami

   


Radovan Geist
politológ, vydavateľ informačného portálu o Európskej únii EurActiv.sk

Je spoluzakladateľom a v súčasnosti vydavateľom internetového portálu EurActiv.sk. Európsku politiku a vývoj európskej integrácie sleduje od roku 2002, zameriava sa najmä na inštitucionálnu štruktúru EÚ a rozhodovacie procesy. Radovan Geist  je držiteľom  doktorského  titulu  v odbore  teória  politiky. Zúčastňoval sa na viacerých  výskumných projektoch, naposledyv  rámci Centra excelentnosti pre sociálne inovácie na Univerzite Komenského (CESIUK), kde sa zameriaval na výskum europeizácie sociálnej politiky. Od roku 2006 prednáša na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Organizátor
 
 
 
 
 
 
Realizátor